+48 533 210 745

+48 533 210 773

Bezpieczeństwo procesowe

Bezpieczeństwo procesowe

Bezpieczeństwo procesowe

Dokumentacja SEVESO

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tytuł IV Poważne awarie, zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej, które znajdują się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR), albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR).

Nasz zespół inżynierów przygotuje dla Państwa wymaganą dokumentację począwszy od kwalifikacji zakładu do jednej z wymienionych kategorii zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r. poz. 138) skończywszy na Programie Zapobiegania Awariom (dla ZZR) lub Raporcie o Bezpieczeństwie (dla ZDR).

Oferujemy opracowanie lub aktualizację dokumentacji dla zakładu zwiększonego (ZZR) lub dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (w nawiasie ,,[…]” podano zakład, dla którego sporządzenie wskazanego dokumentu jest wymagane – na co dzień spotykamy się z tym, że część osób nazywa wskazane poniżej analizy jako ”dokumentacja SEVESO”):

Na etapie uzgadniania dokumentacji zapewniamy współpracę – jeśli zachodzi taka potrzeba – z właściwą Komendą Powiatową/Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

Zakres szczegółowy sporządzanych przez nasz zespół opracowań jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

Każda nasza analiza, opracowanie może zostać sporządzone w języku angielskim, niemieckim, francuskim czy rosyjskim (wiąże się to z dodatkową wyceną).

skontaktuj się z nami!

Ex Systems

Zaufali nam